»»

"/>
ODRŽANA SJEDNICA KONFERENCIJE MINISTARA OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Konferenciji prisustvovao i kantonalni ministar obrazovanja Damir Žuga
Datum: 16.10.2015.

Obrazovanje1

Konferencija ministara obrazovanja u BiH, koju čine ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, entitetski i kantonalni ministri nadležni za ovu oblast, informirana je o novom ciklusu programiranja projekata Evropske unije koji se finansiraju iz sredstava pretpristupne pomoći  IPA II za period 2014. – 2020. Predstavnici Direkcije za evropske integracije informirali su Konferenciju da je programiranje u okviru IPA II  znatno izmijenjeno u odnosu na IPA I, a najvažnije promjene su prelazak sa projektnog na sektorski pristup,  prelazak na dugoročno planiranje (2014-2020) i uvjetovanje alokacije projekata postojanjem odgovarajućih strateških dokumenata na nivou svake države koja koristi sredstva predpristupne pomoći.

Konferencija ministara obrazovanja u BiH podržala je rezultate zajedničkog projekta Evropke unije i Vijeća Evrope “Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija”, koji će, kada budu implementirani, značajno unaprijediti ukupnu situaciju u visokom obrazovanju u BiH. Pozvane su visokoškolske ustanove u BiH da prilikom izrade novih studijskih programa koriste Priručnik za izradu i upotrebu standarda kvalifikacija i zanimanja u Bosni i Hercegovini, čime s jedne strane doprinose razvoju i provedbi kvalifikacijskog okvira u BiH, a s druge osiguranju kvaliteta i lakšem priznavanju domaćih visokoškolskih kvalifikacija unutar tzv. Evropskog prostora visokog obrazovanja i šire.

Ministri obrazovanja podržali su aktivnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH usmjerene na unapređenje oblasti osiguranja kvaliteta u skladu sa novim Evropskim standardima i smjernicama. Od  Agencije je zatraženo da analiziraju usklađenost propisa u BiH sa Evropskim standardima i smjernicama i nedležnim obrazovnim vlastima predlože rješenja za otklanjanje neusklađenosti.

Konferencija ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini primila je k znanju i podržava aktivnosti Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH na izradi zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa definiranih na ishodima učenja. Podržane su i aktivnosti Agencije na pripremi za sudjelovanje BiH u međunarodnom testiranju obrazovnih postignuća PISA 2018. godine.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.