»»

"/>
Organizacija kantonalnog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Kantonalno ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je organ državne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavlja svoje poslove u skladu sa Zakonom o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima Kantonale uprave BPK-a Goražde, Uredbom o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih organa uprave i kantonalnih ustanova, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde i drugim specijalnim zakonima koje je donijela Skupština BPK Goražde i to:

1) IZ OBLASTI OBRAZOVANJA I NAUKE:

 • Zakon o inspekciji za obrazovanje, Službene novine broj:17/99
 • Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, Službene novine broj: 5/04
 • Zakon o srednjoj školi, Službene novine 5/04
 • Pedagoški standardi i norme za srednje obrazovanje, Službene novine broj: 13/04; 2/07; 9/07
 • Pravilnik o napredovanju i ocjenjivanju učenika srednjih škola, Službene novine broj: 13/04; 2/07; 9/07
 • Pedagoški standardi za osnovno obrazovanje, Službene novine broj: 15/04
 • Pravilnik o imenovanju direktora škole, Službene novine broj: 16/04
 • Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama u osnovnim i srednjim školama, Službene novine broj: 16/04
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra srednjih škola na području BPK-a Goražde, Službene novine broj: 6/05
 • Kriterij za prijem učenika u prvi razred srednjih škola BPK-a Goražde, Službene novine broj: 8/05
 • Pravilnik o kriterijima o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija, Službene novine broj: 13/05
 • Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja završnog ispita u srednjim stručnim školama, Službene novine broj: 7/06
 • Pravilnik o izboru učenika generacije u srednjim školama, Službene novine broj: 7/06
 • Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja mature u Gimnaziji, Tehničkoj i srodnoj školi, Službene novine broj: 7/06
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta o sadržaju i načinu vođenja Registra osnovnih škola, Službene novine broj: 7/06
 • Pravilnik o izboru učenika generacije osnovne škole, Službene novine broj: 7/06
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita, odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika, Službene novine broj: 7/06
 • Zakon o visokom obrazovanju, Službene novine broj: 10/06
 • Pravilnik o polaganju prijemnog ispita u Gimnaziji, Tehničkoj i Srednoj školi, Službene novine broj: 11/06
 • Pravilnik o polaganju dopunskog, razrednog i popravnog ispita u srednjoj školi, Službene novine broj: 11/06
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj školi, Službene novine broj: 11/06
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi, Službene novine broj: 11/06
 • Pravilnik o osnovama, mjerilima, kriterijima i postupcima osiguranja školskih udžbenika za učenike osnovnih škola na području BPK-a Goražde, Službene novine broj: 13/06
 • Pravilnik o vrednovanju, napredovanju i sticanju stručnih znanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, Službene novine broj: 2/07
 • Pravilnik o polaganju ispita i drugim oblicima nastavnog rada u osnovnim školama, Službene novine boj: 8/07
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj stručnoj školi, Službene novine broj: 7/07
 • Pravilnik o ocjenjivanju učenika srednjih stručnih i tehničkih škola koje rade po modularnim nastavnim planom i programima, Službene novine broj: 7/07
 • Pravilnik o uslovima i visini naknade u vezi sa poslovima provođenja Pravilnika za dobijanje licence, Službene novine BPK Goražde broj: 10/07

2) IZ OBLASTI SPORTA I KULTURE:

 • Zakon o sportu, Službene novine broj: 5/04
 • Pravilnik o bližim uslovima stručne spreme stručnog kadra u sportu, Službene novine broj: 3/04
 • Pravilnik o kategorizaciji sporta prema stvarnim rezultatima, Službene novine broj: 3/04
 • Pravilnik o kategorizaciji i namjeni sportskih objekata za područje BPK-a Goražde, Službene novine broj: 3/04
 • Zakon o kulturi, Službene novine broj: 7/04
 • Zakon o tehničkoj kulturi, Službene novine broj: 3/04.

Organizaciona shema:

 

(kliknite na sliku kako biste uvećali)

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.