»»

"/>
Nauka

„Rezultat naučnog i istraživačkog rada su naučno djelo, odnosno naučni rad, knjiga, projekat, nova sorta, patent, originalni naučni ili pregledni članak, naučna studija, monografija, saopćenja sa naučnog skupa objavljenog u naučnom časopisu koji je dostupan međunarodnoj i domaćoj naučnoj javnosti.

Naučno djelo je djelo koje je nastalo kao rezultat naučnog istraživanja primjenom naučnih metoda, koje ima karakteristiku novine i orginalnosti, a koje otkriva dotad nepoznate činjenice i odnose i objašnjava zakonitosti među pojavama.“ – Strategija razvoja nauke u Bosni i Hercegovini

Naučno-istraživačka djelatnost u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde uređena je Okvirnim zakonom o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 43/09) Na naučno-istraživačku djelatnost  na odgovarajući način primjenjuju se i drugi zakoni, te propisi.

Okvirnim zakonom o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine utvrđuje se posebni interes u oblasti nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini, osnovni principi naučno-istraživačke djelatnosti, ostvarivanje međunarodne naučno-istraživačke saradnje i naučno-istraživačke saradnje unutar Bosne i Hercegovine, njihovo finansiranje, način ostvarivanja koordinacije institucija nadležnih za oblast nauke i tehnologije, formiranje Vijeća za nauku Bosne i Hercegovine, kao i koordinacija informacionim sistemom za oblast naučno-istraživačke djelatnosti u Bosni i Hercegovini.

 STRATEGIJE I AKCIONI PLANOVI

Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja nauke u BiH

Strategija razvoja nauke u BiH 2010.-2015.

 

ZAKONI

Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.