»»

"/>
MINISTAR OBRAZOVANJA DANAS POTPISAO RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O UPISU STUDENATA NA PRVE GODINE INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA GORAŽDE
Odobren upis na sve fakultete izuzev Fakulteta zdravstvenih nauka, smjer Medicina
Datum: 30.08.2016.

2-3-1

Na započetoj 74. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i primila k znanju Informaciju o poduzetim aktivnostima Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport s ciljem provjere ispunjavanja uslova za rad Internacionalnog univerziteta u Goraždu. Vlada je podržala aktivnosti Ministarstva i složila se da se može vršiti upis studenata na svim fakultetima ovog univerziteta, osim na Fakultetu zdravstvenih nauka, smjer Medicina, gdje još nisu otklonjeni svi uočeni nedostaci.

Prema riječima resornog ministra Damira Žuge, informacija je urađena na osnovu novog zapisnika Komisije Ministarstva za obrazovanje u proširenom sastavu sa dva eksperta za oblast visokog obrazovanja i medicinske struke,  koja je u augustu izvršila ponovnu provjeru uslova za rad Internacionalnog univerziteta u Goraždu.

„ Na osnovu ovog zapisnika, može se konstatovati da je Internacionalni univerzitet uradio dosta na otkljanjanju  uočenih nedostataka i da je učinjen napredak, te je Ministarstvo upoznalo Vladu, a Vlada se s tim složila ,da se može donijeti rješenje o izmjeni rješenja i dozvoliti upis studenata na sve fakultete osim Fakulteta zdravstvenih nauka, za koji će zbog  svojih specifičnosti , ostati važiti član 1 i 2 prethodnog rješenja o zabrani upisa studenata na smjer Medicina – ističe ministar Žuga.

Na ovoj sjednici Vlada je zadužila Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport da putem nadležnih inspekcija prati dinamiku otklanjanja preostalih uočenih nedostataka te o tome blagovremeno obavještava Vladu.

Na rješenje koje je ministar danas potpisao nema se pravo žalbe, a nezadovoljna strana može pokrenuti sudski spor.

Ministar takođe naglašava da je Ministarstvo u prethodnom periodu radilo puno na ovom problemu, te da su u pripremi izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, gdje se u svakom poglavlju pooštravaju kriteriji i uslovi. Nakon njegovog usvajanja, Ministarstvo će donijeti nove normative i standarde za visoko obrazovanje kojim će se detaljnije urediti ova oblast, a sve s ciljem poboljšanja kvaliteta visokog obrazovanja.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.