»»

"/>
Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i direktorica JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko - podrinjskog kantona Goražde
Potpisan Sporazum o saradnji radi implementacije i unaprjeđenja aktivnosti promocije zdravlja kod djece i mladih
Datum: 29.09.2022.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Biljana Begović i direktorica JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko- podrinjskog kantona Goražde Medina Bičo potpisali su danas Sporazum o saradnji kojim su dogovorile saradnju u realizaciji programa partnerstva u zdravstvenoj edukaciji i promociji zdravlja sa školama i drugim obrazovnim ustanovama radi implementacije i unaprjeđenja aktivnosti promocije zdravlja, te provođenja zdravstvenog nadzora iz nadležnosti Zavoda.

Zdrava djeca imaju veći kapacitet za učenje i manje izostaju iz škole, glavni su motiv za uspostavljanje ove saradnje, koja će prema sporazumu trajati četiri godine.

Kako je istaknuto, osnovne aktivnosti promocije zdravlja su: promocija zdravlja u okolišu, promocija zdravlja učenika, te promocija zdravlja školskog osoblja – osoblju se omogućuje ostvarenje maksimalnih fizičkih, psihičkih i socijalnih zdravstvenih potencijala osiguranjem zdravijih radnih uvjeta.

Specifični ciljevi promocije zdravlja kod djece i mladih su: razvoj samopouzdanja i samopoštovanja; prepoznavanje važnosti sopstvenog zdravlja; razvijanje vještine zdravog stila života; razvijanje komunikacije s vršnjacima te razvijanje dobre komunikacije s odraslima.

Zdravstveni nadzor koji Zavod provodi u zdravstvenim ustanovama tiče se mjera unaprijeđenja zaštite od zaraznih bolesti, a obuhvata sljedeće aktivnosti: epidemiološki nadzor nad osobljem škola i učenicima;sanitarni nadzor osoblja škola; nadzor nad zdravstvenom ispravnošću hrane u osnovnim školama i ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje;praćenje sanitarno-higijenskog stanja u školama i provedba preventivnih mjera.

U skladu sa osnovnim aktivnostima promocije zdravlja, Zavod će u koordinaciji sa Ministarstvom utvrditi tematske cjeline kojima se ostvaruju osnovni i specifični ciljevi.

Obaveze Ministarstva obrazovanja definisane ovim sporazumom su da ovlasti obrazovne ustanove za saradnju i podršku u realizaciji javnozdravstvenih aktivnosti koje provodi Zavod, te omogući nesmetan pristup zdravstvenim radnicima Zavoda obrazovnim ustanovama i razmjenu podataka i informacija u vezi sa javnozdravstvenim uslugama i pitanjima.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.