»»

"/>
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA REDOVNIM STUDENTIMA DODIPLOMSKOG STUDIJA STUDENTIMA I i II CIKLUSA STUDIJA

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, br. 5/03), te na osnovu člana 11. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tjelima kantonalne uprave (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, br. 5/03, ), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj redovnoj 38-oj sjednici održanoj 26.12.2011. godine, d o n o s i:

O D L U K U
O  UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA REDOVNIM STUDENTIMA DODIPLOMSKOG STUDIJA  STUDENTIMA I i II CIKLUSA  STUDIJA

Član 1.

Ovom Odlukom  utvrđuju se Kriteriji za dodjelu studentskog kredita redovnim studentima  dodiplomskog studija kao i studentima I i II ciklusa studija do iznosa predviđenog Budžetom BPK Goražde za odgovarajuću akademsku godinu, te se uređuju i druga pitanja od značaja  za dodjelu kredita.

Član 2.

Pravo prijave na konkurs za dodjelu studentskog kredita imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće  uslove:
a) da su u studijskoj 2010/11. godini  bili korisnici studentskog kredita i da su redovno upisali narednu godinu studija u studijskoj 2011/12.godini.
b) da su studenti druge  i starijih godina studija slijedećih  fakulteta: mašinskog fakulteta te nastavničkih fakulteta za predmete: matematika,fizika, informatika i tehnički odgoj ,  a da za  studijsku 2010/11 godinu nisu bili korisnici studentskog kredita iz Budžeta BPK-a Goražde,i da su u studijskoj 2011/12. godini  redovno upisali narednu godinu studija.
c) da su studenti prve godine studija bilo kojeg fakulteta na području BiH, a da su u srednjoj školi od I do IV razreda ostvarili  prosjek ocjena minimalno 4,8.
d) da imaju  prebivalište  na području BPK-a Goražde
e) da su  državljani  BiH
f) da ne primaju  Kredit ili stipendiju po drugom osnovu.

Član 3.

Svi studenti koji ispunjavaju uslove iz člana 2. ove Odluke ostvarit će pravo na studentski kredit u 2011/12. godini u slijedećim iznosima:

Studenti deficitarnih fakulteta iz člana 2. stav 1. tačke: a, b i c primat će  studentski kredit u visini:

Godina studija     I    II    III i IV    V,VI i II ciklus studija
Visina kredita     150    180    200    250

– Studenti ostalih fakulteta iz člana 2. stav 1. tačke: a i c primat će  studentski kredit u visini:

Godina studija    I    II    III i IV    II ciklus studija
Visina kredita     100    130    160    200

– Studenti Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dislocirana nastava u Goraždu koji su  primali studentski kredit u 2010/11 godini, i ostvarili pravo na  studentski kredit u 2011/12. godini kao i studenti prve godine koji ispunjavaju uslove iz člana 2. stav 1. tačka c. naprijed navedenih fakulteta i Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar dislocirana nastava u Goraždu , primat će  studentski kredit  u visini :

Godina studija    I    II    III i IV    II ciklus studija
Visina kredita     50    70    90    100

Pripadajuća stipendija studentima koji su postigli prosjek ocjena 9,0 i više uvećava
se za  30 %.

NAČIN ISPLATE I VRAĆANJA KREDITA

Član 4.

Kredit se isplaćuje u deset jednakih mjesečnih rata.
Isplata kredita vršit će se preko banke koju  odredi davaoc kredita.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a  vodi evidenciju o korisnicima kredita.

Član 5.

Korisnik kredita gubi pravo na dalju isplatu kredita, ako u toku akademske godine:
a)  bude upućen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca,
b) bude mu izrečena disciplinska mjera isključenja sa univerziteta,
c) prestane mu status redovnog studenta po nekom drugom osnovu  ( dva  puta obnovi istu studijsku godinu , samovoljno napusti studij i sl.),
d) da netačne podatke na temelju kojih mu je kredit odobren.
Korisnik kredita je dužan u roku od tri mjeseca od nastupanja okolnosti iz stavka 1. alineja 1., 2. i 3. ovog člana, obavijestiti davaoca kredita o nastalim okolnostima.

Član 6.

Korisnik kredita dužan je:
a) da u roku od 15 dana obavijesti davaoca kredita o svakoj promjeni adrese stanovanja,
b) da u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora sa drugim davaocem obavijesti Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde  o tome da prima stipendiju ili kredit drugog davaoca,
c) da davaoca kredita odmah obavijesti o promjeni statusa redovnog studenta, kao i o drugim činjenicama bitnim za izvršenje ugovora o kreditu.

Član 7.

Korisnik kredita isti vraća u skladu sa  ovom odlukom i ugovorom o kreditu.
Korisnik kredita dužan je da najkasnije u roku od jedne godine od dana diplomiranja dostavi davaocu kredita uvjerenje o diplomiranju i uvjerenje o položenim ispitima za godinu u kojoj je bio korisnik kredita.
Ukoliko korisnik kredita ne dostavi tražene dokumente u roku od jedne godine nakon diplomiranja, dug dospijeva u cijelosti.
Korisnik kredita koji je redovno završio studij primljeni iznos je dužan da vraća u jednakim mjesečnim ratama u vremenu dvostruko dužem od vremena u kojem je primao kredit  po kamatnoj stopi od 1% na godišnjem nivou.
Korisnik kredita  ukoliko dva puta zaredom obnovi istu studijsku godinu, te  ukoliko izgubi pravo na dalju isplatu studentskog  kredita u skladu sa članom 5. ove Odluke,   dužan je vratiti  primljeni iznos po kamatnoj stopi  od 5 % na godišnjem nivou.

Član 8.

Korisnik kredita koji je završio studij u redovnom roku i koji u roku iz člana 7. stav 2. ove odluke, dostavi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde  uvjerenje o diplomiranju i uvjerenje o uspjehu u akademskoj godini u kojoj je bio korisnik kredita, oslobođa se obaveze vraćanja kredita u visini i pod uslovima kako slijedi:
a) 50 % od iznosa primljenog kredita, ako je u godini u kojoj je bio korisnik kredita ostvario prosječnu ocjenu 7-7,99;
b) 75 % od iznosa primljenog kredita, ako je u godini u kojoj je bio korisnik kredita ostvario prosječnu ocjenu 8-8,99;
c) 100 % od iznosa primljenog kredita, ako je u godini u kojoj je bio korisnik kredita ostvario prosječnu ocjenu 9,0 i više.
Pod redovnim rokom završetka studija podrazumijeva se vrijeme trajanja studija utvrđeno nastavnim planom i programom i vrijeme apsolventskog staža u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju  i statutu univerziteta.
O oslobađanju obaveza vraćanja kredita, pod uslovima iz prethodnog stava ovog člana, na zahtjev korisnika, odlučuje ministar.

Član 9.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju  kriterija za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima  dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa studija   (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 4/11 ).

Član 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

V L A D A                                                                                                                     P R E M I J E R
BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA
G O R A Ž D E                                                                                                               Emir Frašto
Broj:
Goražde,

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.