»»

"/>
Poziv na javne rasprave o nacrtima zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad osnovnim školama na području BPK

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Poziv na javne rasprave

 

Pozivaju se zainteresirani subjekti, institucije i građani da prisustvuju javnim raspravama  o nacrtima slijedećih zakona:

1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola “Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde.

2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola “Husein ef. Đozo” Goražde

3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići

4. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola “Hasan Turčalo Brzi” Ilovača

5.  Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola “Ustikolina” Ustikolina

6.  Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola “Prača” Prača.

7. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna muzičke škola “Avdo Smailović” Goražde.

 Molimo vas da se odazovete ovom pozivu i svojim aktivnim učešćem date doprinos javnim raspravama koje će se održati u slijedećim terminima:

– U Goraždu, dana 06.04.2012.godine (petak) u 10,00 sati u prostorijama sale Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u ulici 1.slavne višegradske brigade 2/a.

– U Prači, dana 09.04.2012.godine (ponedeljak) u 12,00 sati u prostorijama Općine Pale – Prača,

– U Ustikolini, dana 10.04.2012. godine (utorak) u 12.00 sati, u prostorijama Općine Foča – Ustikolina.

Tekst nacrta zakona sa obrazloženjem možete preuzeti na web. stranici www.bpkg.gov.ba, kao i u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, ulica 1.slavne višegradske brigade  2/a.“

           

 

                                                                                      M I N I S T R I C A

                                                                                mr.sci. Alma Delizaimović


 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.