»»

"/>
Sportski savez Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Svjesni značaja sporta, kao bitnog segmenta ljudskog života i na osnovu postojanja potrebe da se sportske organizacije i drugi nosioci djelatnosti sporta i fizičke kulture udruže u cilju usklađivanja i ostvarivanja svojih zajedničkih ciljeva, poslova i zadataka, osnovan je Sportski savez BPK-a Goražde.

Sportski savez Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je savez udruženih sportskih organizacija i drugih nosilaca sporta i fizičke kulture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sportski savez Bosansko-podrinjskog kantona Goražde radi na stvaranju uslova za organizovanje, provođenje i razvoj vrhunskog sporta i sistematske sportske aktivnosti građana; utvrđuje i usklađuje sistem i kalendar sportskih takmičenja, masovnih smotri i provjera na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pruža mogućnosti usavršavanja talentovanih sportista, pruža pomoć u obrazovanju i usavršavanju stručnih kadrova; radi na utvrđivanju zajedničkog interesa u pogledu korištenja i gradnje objekata, zdravstvene zaštite sportista i osnovnog standarda perspektivnih i vrhunskih sportista; zatim organizuje i sprovodi sportski marketing i programe dopunskih djelatnosti i druge aktivnosti u skladu sa zakonom i Statutom Saveza.

U izvršavanju svojih poslova i zadataka Sportski savez surađuje sa nadležnim organima Kantona, društvenim organizacijama, ustanovama i drugim nosiocima djelatnosti sporta i fizičke kulture.

Sportski savez ima: Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravni odbor.

Sportski savez predstavlja i zastupa predsjednik sportskog saveza, koji je ujedno i predsjednik Skupštine i Upravnog odbora.

mirsad-drljevic.jpg Predsjednik Sportskog saveza: Mirsad Drljević
Adresa: Zaima Imamovića broj 44
Tel./fax: 038/ 22 10 37
Mob: 061/ 21 74 35

Svojstvo člana u Sportskom savezu imaju udružene organizacije koje su registrovane kod nadležnog organa, i koje su potpisnice ugovora o udruživanju u Sportski savez.


Udruženja:

Zakoni i propisi - SPORT
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

Ministar

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.