»»

"/>
Aktivnosti Pedagoškog zavoda BPK Goražde
Edukacije za nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola u oblasti inkluzije i rada sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama
Datum: 04.10.2012.

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u sklopu svojih redovnih aktivnosti organizira i provodi edukacije i seminare za nastavnike, odgajatelje, stručne saradnike i saradnike zaposlene u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako bi se olakšalo provođenje ovih aktivnosti u pogledu finansijskih sredstava, Pedagoški zavod Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde aplicirao je na dva javna poziva za sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzije i rada sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama: Javni poziv Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja  iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini “Pomoć projektima inkluzije i projektima poboljšanja rada sa djecom sa posebnim potrebama” i Javni poziv za projekte iz oblasti inkluzije u obrazovanju Fonda otvoreno društvo BiH.

Po osnovu oba javna poziva, odobrena su finansijska sredstva za finansiranje projekta Edukacije za nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola u oblasti inkluzije i rada sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama u ustanovama za odgoj i obrazovanje u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke je za ovaj projekat odobrilo sredstva u iznosu 5 000 KM, a Fond otvoreno društvo BiH je odobrio sredstva u iznosu 25 000 KM.

Kako nas je informisala direktorica Pedagoškog zavoda BPK Dika Makota, ukupna odobrena sredstva u iznosu od 30.000 KM biće utrošena za organizaciju edukacija u odgojno-obrazovnim ustanovama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a osnovni cilj edukacija jeste poboljšanje uvjeta inkluzivnog obrazovanja i kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa uopće. Projekat će biti realiziran tokom školske 2012/2013.godine.

Aktivnosti i plan njihove realizacije

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će za realizaciju ovog projekta angažovati certificirane edukatore / trenere iz datih oblasti. Teme edukacija za koje će se osigurati kompetentni edukatori su sljedeće:

–          Rana identifikacija, opservacija i tretman učenika sa teškoćama u razvoju;

–          Profesionalna orijentacija učenika s poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju;

–          Uključivanje učenika s poteškoćama u razvoju u rad učeničkih organizacija;

–          Inkluzija u nastavi: edukacija sudionika u nastavnom procesu;

–          Inkluzija u nastavi: poteškoće i iskustva;

–          Obaveze nastavnika i pedagoga u obrazovanju i odgoju djece s poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju;

–          Indeks inkluzivnosti – primjena u praksi;

–          Doprinos demokratskog tipa nastavnika u osavremenjavanju nastavnog procesa u inkluzivnoj nastavi;

–          Prava djece u inkluzivnoj nastavi;

–          Obrazovni standardi inkluzivne nastave;

–          Djeca s poteškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama za odgoj i obrazovanje;

–          Odgojni rad u nastavi;

–          Odgojni rad u vannastavnim aktivnostima;

–          Savjetodavni rad sa učenicima;

–          Osobine nastavnika;

–          Pripremanje nastavnika za rad sa učenicima;

–          Stručno usavršavanje nastavnika;

–          Kako motivirati nastavnike;

–          Nastavnik kao razrednik;

–          Rad na pedagoškoj dokumentaciji;

–          Identifikacija, opservacija, utvrđivanje i tretman darovitih učenika;

–          Odgojno – obrazovni rad sa darovitim učenicima;

–          Individualizirani edukativni program rada;

–          Razvoj menadžerskih i organizacionih sposobnosti;

–          Kako uspješno voditi ljude – šta reći kada ono što govorite nije djelotvorno;

–          Načini i stilovi komuniciranja u školi;

–          Konflikti i načini rješavanja konflikata unutar kolektiva (interpersonalni konflikti, svađa i agresivnost).

Spisak tema će biti proširen u skladu sa eventualnim interesom ustanova za odgoj i obrazovanje.

 

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.