»»

"/>
Upriličen sastanak s predstavnicima Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
Datum: 14.02.2023.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Adisa Alikadić-Herić upriličila je danas sastanak s predstavnicima Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Povod današnjeg sastanka iniciran je od strane ministarstva BPK Goražde kako bi se razgovaralo o mogućnostima uspostave sistema za upravljanje u obrazovanju (EMIS) koje ministarstvo Kantona Sarajevo već ima na svim nivoima obrazovanja. a koji prema procjeni kako menadžmenta škola, nastavnika i stručnih saradnika, tako i roditelja i učenika daje izuzetno dobre rezultate.

Kako je istaknuto na sastanku, određeni broj nadležnih obrazovnih vlasti u BiH nema kapacitet za razvoj vlastitog sistema EMIS, među njima i naš  kanton, jer  manjak resursa i ograničeni podaci ometaju aktivnosti sistemskog planiranja. Kako bi se pobrinuli za uspješno upravljanje podacima i učešće u međunarodnim procjenama znanja, BiH će morati uložiti u kapacitet nadležnih obrazovnih vlasti da podrže ove inicijative kako bi iz  njih izvukli odrerđenu  korist a to se može postići kroz saradničko učenje, ali i tako što će se osigurati da svi entiteti i kantoni imaju kadrovske kapacitete i infrastrukture neophodne za upravljanje sistemom EMIS.

Generalno govoreći, stručnim savjetnicima i školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kao i u mnogim drugim dijelovima BiH, nedostaje jednostavan pristup podacima koji bi im omogućili praćenje i poređenje kvaliteta rada škola a  prema posljednjem izvještaju OECD-a, sve veći broj zemalja OECD-a koristi informacije pohranjene u informacionim sistemima za upravljanje u obrazovanju (EMIS) za postupke vrednovanja rada škola i nadzora škola kako bi smanjio opterećenje škola izvještavanjem.

Navedeni izvještaj svim administrativnim jedinicama u BiH dao je preporuku da treba uspostaviti rad sistema EMIS što je prije moguće i koristiti ga za unaprjeđenje rada škola i aktivnosti planiranja sistema, a naš  Kanton bi trebao uspostaviti rad svog elektronskog sistema EMIS radi prikupljanja ažurnih informacija o obrazovnom sistemu.

Pored toga što ti podaci mogu pomoći u aktivnostima planiranja sistema i omogućavanja  kreatorima politike da efektivno koriste ograničene obrazovne resurse Kantona, u konačnici bi sistem EMIS mogao poslužiti za izradu namjenske strategije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za razvoj obrazovanja, kojom bi se utvrdili jasni ciljevi na čijem postizanju bi zainteresovane strane radile.

Međutim, Bosansko-podrinjski kanton Goražde u ovom trenutku ne raspolaže materijalno-tehničkim, informacijsko-komunikacijskim ni kadrovskim kapacitetima da samostalno implementira navedene aktivnosti pa je vodeći se primjerom dobre prakse Kantona Sarajevo  uputio inicijativu prema resonom ministarstvu za uspostavu saradnje po ovom pitanju.

Ta saradnja bi se ogledala u tome da se omogući ustupanje ili iznajmljivanje  sistemskih  rješenja i softvera, kao i upotreba web platforme i servera za potrebe ukupno sedam osnovnih i tri srednje škole s prostora BPK Goražde koju bi koristilo oko 2.800 učenika i 350 nastavnika.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.