»»

"/>
Započela implementacija Zakona o sportu
Datum: 01.11.2011.

Implementacija zakona o sportu

„Primjena Pravilnika o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” tema je današnje press konferenciji ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Alme Delizaimović. Pored ministrice, press konferenciji je prisustvovao i stručni saradnik za sport Elmedin Valjevčić.

Obzirom da je u junu 2011. godine stupio na snagu Zakon o sportu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, a čiji je osnovni cilj je uređenje sporta u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde i općinama iz sastava Kantona, kantonalno Ministarstvo za obrazovanje, nauku, i sport je kao jedan od prioriteta odredilo donošenje Pravilnika o vođenju Registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Kantona. Ovim pravilnikom, koji će kako je istaknuto biti danas potpisan, a njegova primjena počinje u roku od osam dana od objavljivanja u Službenim novinama, propisuje se, između ostalog, oblik i sadržaj Registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde i način vođenja Registra. Novina je da se pored upisa u registar u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine, sva pravna lica u oblasti sporta na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u određenom sportu upisuju i u ovaj Registar, a sva druga pravna i fizička lica u oblasti sporta na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde registriraju se samo u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o sportu BPK Goražde.

Ovim Pravilnikom također je propisan Šifrarnik kojim se utvrđuje način formiranja registarskog broja sportskih organizacija na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, te unificirani obrasci zahtjeva za upis u registar. Radi ostvarivanja prava obavljanja sportskih aktivnosti i djelatnosti, te blagovremenog upisa u registar, sve sportske organizacije u određenom sportu obavezne su u roku od  tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, a novoformirana u roku od 15 dana od dana upisa u Registar udruženja i fondacija koji vodi Ministarstvo za pravosuđe upravu i radne odnose Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, podnijeti u Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport zahtjeve za upis u registar. Obrasci će se moći preuzeti u prostorijama ovog ministarstva, te na službenoj internet stranici Vlade Kantona.

Osim navedenog Pravilnika, aktivnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport prema riječima ministrice Delizaimović, bazirane su i na izradi oglednih primjera Statuta sportskih saveza općina, kako bi općine u saradnji sa sportskim klubovima uredno registrovanim na području općine, otpočele aktivnosti oko formiranja sportskih saveza općina. Zakon o sportu BPK Goražde ostavio je mogućnost da se kod općina kod kojih ne postoje uslovi za organizovanje općinskog Sportskog saveza zbog nerazvijenosti sporta na području općine, registracija Saveza na nivou te općine izvrši uz saglasnost ovog ministarstva.

Važnost formiranja sportskih saveza općina ogleda se u tome što općina kao lokalna zajednica ostvaruje svoj javni interes u oblasti sporta putem ovih saveza, te da ovako formirani savezi čine okosnicu za formiranje, odnosno preregistraciju Sportskog saveza BPK Goražde. Organizacija sportskih saveza općina i Sportskog saveza BPK Goražde na ovakav način, pruža također, mogućnost delegiranja članova u Vijeće za sport BPK Goražde, koje u skladu sa Zakonom o sportu BPK Goražde treba da broji devet članova i najviše je savjetodavno tijelo Vlade Kantona.

Da se radi o značajnim aktivnostima govori i činjenica da nakon isteka rokova predviđenih za reorganizaciju, sportske organizacije neće moći obavljati sportske aktivnosti i djelatnosti, te time ni biti korisnici finansijskih sredstava usmjerenih za oblast sporta na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde ako se na vrijeme ne preregistruju.

Osim navedenih aktivnosti koje podrazumijevaju način organizacije sportskih organizacija na nivou BPK Goražde, aktivnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport bit će na izradi Strategije razvoja sporta na području BPK Goražde, godišnjih planova razvoja sporta kantona, definisanju Kriterija za finansiranje godišnjeg programa razvoja sporta Kantona, te na saradnji sa svim sportskim organizacijama registrovanim na području našeg kantona.

I na kraju, cilj svih nas trebao bi biti uspostava sistema i mehanizma koji će osigurati da sport postane značajan dio kulture i ukupnih materijalnih i duhovnih vrijednosti našeg društva, a što je isključivo moguće postići samo zajedničkim zalaganjem svih nas,- istaknuto je današnjoj press konferenciji posvećenoj budućoj organizaciji sporta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.