»»

"/>
PRESS KONFERENCIJA MINISTRA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Resorno ministarstvo izdalo Rješenje za otklanjanje uočenih nedostataka na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu
Datum: 24.05.2016.

IMG_4955-620x358

Internacionalni univerzitet u Goraždu počeo je sa radom 24. septembra 2014. godine. U Zakonu o visokom obrazovanju BPK Goražde definisano je da Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport najmanje jedanput u periodu od pet godina utvrđuje da li visokoškolska ustanova ispunjava uslove za rad.  Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u skladu sa članom 24.  Zakona o visokom obrazovanju, imenovao je 27. janura 2016. godine,  komisiju koja je izvršila uvid i provjeru  uslova rada na  Internacionalnom univerzitetu u Goraždu. Na osnovu zapisnika komisije koja je punih mjesec dana bila na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu, Ministarstvo je uočilo nepravilnosti i nedostatke, te kršenje odluke o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području BPK-a Goražde.

S tim u vezi ministar Damir Žuga danas je upriličio press konferenciju  na kojoj je predstavio  doneseno Rješenje kojim se  Internacionlanom univerzitetu u Goraždu nalaže da uočene nedostatke na svim fakultetima  otkloni u roku od jedne godine, a sve dok se ti nedostaci ne otklone data je zabrana upisa studenata u prvu godinu u ovoj visokoškolskoj ustanovi.

„Dakle, studenti koji su sada na prvoj i drugoj godini, oni mogu da pređu na drugu i treću godinu, ali je u ovom roku od godinu dana zabranjen upis studenata na prvu godinu na svim fakultetima Internacionalnog univerziteta u Goraždu. Naravno da je najviše uočenih nedostataka i propusta  na Fakultetu zdravstvenih nauka (medicina, farmacija, sestrinstvo i fizoterapija),  ali je evidentan propust i na drugim fakultetima u pogledu broja zaposlenih, obezbijeđenja učioničkog i drugog prostora, laboratorija, računarskih učionica, prostora za praktičan rad, bibliotečkog i čitaoničkog prostora, a sve u skladu sa odlukom o standardima i normativa za obavljenje djelatnosti visokog obrazovanja na području BPK Goražde. Rok od godinu dana je zakonska obaveza i smatram da je dovoljan i od nas veoma razuman rok za otklanjanje nedostataka. Odgovorno tvrdim da je sad  sve do prvih ljudi Interacionalnog univerziteta, a to je da ispoštuju naše Rješenje i otklone uočene nedostatke u datom roku ili ćemo mi biti prinuđeni da postupimo prema zakonu i zabranimo obavljanje djelatnosti kada je riječ o visokom obrazovanju na području našeg kantona“- kazao je ministar Damir Žuga.

Prema njegovim rječima, do kraja drugog kvartala ove godine Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport j planira po skraćenoj proceduri uputiti  na Vladu i Skupštinu BPK Goražde izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju s ciljem pooštravanja uslova i kriterija u visokom obrazovanju, a nakon toga i  odluke o standardima i normativima o visokom obrazovanju na području BPK Goražde.

„Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se ne može izjaviti žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor tj. tužba pred Kantonalnim sudom u Goraždu. U Rješenju koje je donijelo  Ministarstvo, za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, sa obrazloženjem na trinaest stranica, između ostalog, nalaže se Internacionalnom univerzitetu u Goraždu  da izvrši imenovanje rektora i dekana fakulteta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, da formira nastavno naučna vijeća univerziteta, uskladi nastavne planove i programe, izvrši promjenu sjedišta univerziteta itd. Prvi ljudi na Internacionlanom univerzitetu u Goraždu moraju shvatiti da se Zakon o visokom obrazovanju BPK Goražde mora u potpunosti ispoštovati i da smo pred zakonom svi isti“- naglasio je resorni ministar.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.