»»

"/>
AKTIVNOSTI NA POTPISIVANJU KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA OBLAST OBRAZOVANJA
Najavljeno potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja na području BPK Goražde
Datum: 26.05.2017.

IMG_6570

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga najavio je skoro potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Ministar je podsjetio da je konačnom dogovoru oko potpisivanja Kolektivnog ugovora, na koji je svoju saglasnost dala i  Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, prethodio niz sastanaka s reprezentativnom sindikatom tokom kojih je postignuti kompromis s obje strane kako bi se u konačnici dobio ugovor koji neće ugrožavati stečena prava radnika, s jedne strane i stabilnost Budžeta BPK Goražde s druge strane.

– Izražavam svoje zadovoljstvo što smo ipak došli do postizanja tog sporazuma. Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja na prostoru našeg kantona ima 117 članova i jako je dobro definisan. Kolektivnim ugovorom reguliše se zasnivanje radnog odnosa, zaključivanje ugovora o radu, dužina i raspored radnog vremena, plaće i druge naknade iz radnog odnosa, period isplate plaća i naknada, odsustvovanje sa rada i odmori, prestanak ugovora o radu, rješavanje sporova iz radnog odnosa te druga pitanja iz radnog odnosa po osnovu rada u svim ustanovama u kojima se obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja i odgoja na prostoru ovog kantona – kazao je ministar.

On je izrazio očekivanja da će Kolektivni ugovor biti potpisan krajem sljedeće sedmice, te kazao da će potpisivanju ugovora prisustvovati i predstavnici centrale sindikata iz Sarajeva.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde ovim će, kako je naglašeno, postati četvrti potpisnik Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja na području FBiH koji će važiti u periodu od jedne godine.

Nakon potpisivanja, uslijedit će i ostale obaveze po ovom Kolektivnom ugovoru.

– U narednom periodu, mi smo dužni donijeti i Instrukciju koja podrazumijeva koeficijente, platne razrede i koja će biti donesena sporazumno između resornog ministarstva i sindikata – kazao je ministar.

On je na kraju je još jednom podsjetio da su Kolektivnim ugovorom zadržana dostignuta prava radnika, kao i zvanja shodno Pravilniku o vrednovanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama.

– Kao resornom ministru, ostala mi je obaveza da vodim računa da se Instrukcijom ne umanjuju prava i garantujem da se to neće desiti. S druge strane,  svakako ću se potruditi da pored ove sigurnosti koju daje Kolektivni ugovor, osnovni odgoj i obrazovanje i uposlenici u školi imaju podršku i da, ukoliko to bude moguće, popravimo položaj i materijalni status svih uposlenika u procesu obrazovanja i ostalih uposlenika u školi – poručio je ministar Žuga.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.