»»

"/>
Prezentovane aktivnosti u vezi provjere diploma svih uposlenih u kantonalnim institucijama- kod četiri osobe pronađene nevjerodostojne diplome
MUP BPK nije postupio po zaključku Vlade, od 224 uposlenih, vjerodostojnost diploma potvrđena samo kod 52 zaposlena, za 166 zaposlenih nije dostavljena prateća dokumentacija o provjeri
Datum: 22.02.2021.

Na zajedničkom sastanku premijerke BPK Goražde Aide Obuće, ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Armana Bešlije i predsjednika Tima za borbu protiv korupcije Elmira Pilava, prezentovane su aktivnosti u vezi provjere vjerodostojnosti diploma zaposlenih u institucijama, ustanovama i preduzećima čiji je osnivač BPK Goražde.

Dinamika provjere diploma nije bila zadovoljavajuća, jer značajan broj institucija nije blagovremeno i u rokovima koji su definisani uputstvom, poduzimao potrebne aktivnosti, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK Goražde i odbijalo da postupi u skladu sa zaključcima Vlade Kantona i Uputstvom o načinu i postupku provjere diploma, što je značajno umanjilo efikasnost i same rezultate dosadašnjeg provođenja antikoruptivnih aktivnosti, istaknuto je na sastanku.

Prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, u izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde se navodi da je od 224 uposlenih  u Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde vjerodostojnost diploma  potvrđena kod 52 zaposlena, dok za ostalih 166 zaposlenih nije dostavljena prateća dokumentacija o provjeri.

„U prethodnoj godini provedeno je niz aktivnosti kako bi se izvršila revizija svih diploma zaposlenih lica u institucijama BPK Goražde i mogu reći da smo djelimično zadovoljni, iz razloga što postoje određene institucije, odnosno ministarstva koja nisu ispoštovala zaključak Vlade BPK Goražde, kako bismo otkrili da li postoje, odnosno ne postoje osobe koje su na osnovu nevjerodostojnih diploma u radnom odnosu. Ono što želim reći da su cijelo vrijeme Vlada BPK Goražde, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport,  koje je i nositelj tih aktivnosti, i Tim za borbu protiv korupcije imali snažnu podršku Misije OSCE-a, koji su prepoznali našu spremnost i htijenje da se borimo protiv korupcije konkretnim mjerama i da nam u tim aktivnostima pružaju značajnu podršku. Ono što je u narednom periodu planirano,  jeste da aktivnije i agresivnije radimo na ovim aktivnostima kako bismo smanjili stopu svih ovih nezakonitih radnji koje su za posljedicu imale da osobe koje nemaju odgovarajuću diplomu rade na određenom radnom mjestu i time zauzimaju radno mjesto nekom ko je zakonit način stekao diplomu“-ističe premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

U tom pravcu, zaključak sa današnjeg sastanka je da se u roku od 15 dana postupi po zaključku Vlade BPK Goražde te dostave podaci resornom ministarstvu i Timu za borbu protiv korupcije o vjerodostojnosti diploma zaposlenih, a u suprotnom, ukoliko se ne ispoštuje ovaj zaključak u skladu sa uputstvom, poduzet će se predviđene mjere, kako bi se utvrdilo ko i po kojem osnovu je zaposlen u određene kantonalne institucije.

„Što se tiče provjere diploma, krenulo se dobrim intezitetom, ali u jednom trenutku nas je spriječila pandemija virusa COVID-19 u procedurama, jer univerziteti nisu radili i nismo dobili određene podatke. Ono što je bitno jeste da smo obuhvatili sve budžetske korisnike provjerom i ono što želimo naglasiti jeste da imamo problema zbog toga što određeni univerziteti traže naknadu za provjeru, a imamo i određenih univerziteta koje je teško pronaći jer su u starom sistemu negdje osnovani i ne zna se pravni nasljednik. Također, imamo i određenih institucija kantona koje su malo sporije provjeravale, odnosno osporavale cijeli ovaj proces, tako da ovim zaključkom sa današnjeg sastanka ih zadužujemo i obavezujemo da u roku dostave podatke kako bismo mogli sve objediniti i kasnije objaviti. Do sada smo imali četiri slučaja i ono što je bitno istaći jeste da smo odmah postupili i te osobe koje imaju nevjerodostojne diplome nisu više u radnom odnosu. Riječ je o dva uposlenika u obrazovnim institucijama i dva uposlenika u Kantonalnoj bolnici Goražde“-riječi su ministra Bešlije.

U institucijama BPK Goražde ukupno je 1200 zaposlenih a dosadašnjom provjerom, kod četiri osobe utvrđeno je da posjeduju diplomu koja nije vjerodostojna.

„U odnosu na ukupan broj uposlenih četiri osobe nije malo, za razliku od drugih kantona gdje je na hiljadu uposlenih pronađena jedna diploma koja nije vjerodostojna a kod nas na taj broj uposlenih smo uspjeli pronaći četiri, što ne znači da ima više, jer dosadašnja kontrola je provedena znatno efikasnije nego u drugim kantonima. Za sve četiri osobe pokrenut je krivični postupak i već imamo jednu osuđujuću presudu. S obzirom da postoji zainteresovanost jedinica lokalne samouprave da se registri zaposelnih prošire i obuhvate uposlenike jedinica lokalne samouprave, mi ćemo im predložiti da uđu u registar, a nakon toga provedu postupak provjere diploma“-ističe predsjednik Tima za borbu protiv korupcije Elmir Pilav.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.