»»

"/>
Press konferencija ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
Iznošenjenje krivih navoda direktno ima za cilj njegovu diskreditaciju, kao i diskreditaciju Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Datum: 05.02.2021.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Arman Bešlija upriličio je danas press konferenciju na kojoj je dao odgovor na pitanje gledaoca, postavljeno u emisiji „Riječ po riječ“, koja je emitovana 04. februara 2021.godine na RTV BPK Goražde.

Naime, u emisiji postavljeno je pitanje da li je ministar Bešlija donio Pravilnik kojim se omogućava zapošljavanje njegovog bliskog srodnika u jednu od javnih ustanova BPK Goražde, što prema navodima ministra nije istinito, a iznošenjenje krivih navoda prema njegovom  mišljenju  direktno je imalo za cilj diskreditaciju njega kao ministra te Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

„U cilju usklađivanja akata Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde sa aktima koje je donijela Vlada BPK Goražde, odnosno usklađivanjem sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač kanton, grad ili općina ili u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od pedeset posto kapitala, te usklađivanja sa Bolonjskim sistemom studiranja, kao i načinom angažovanja osoba kada se na konkurs nije prijavio nastavnik koji ispunjava uslove, doneseno je Uputstvo o načinu prijema u radni odnos nastavnika, stručnih saradnika i saradnika kao i načinu i postupku angažovanja nastavnika i drugih lica za rad u nastavnom procesu u osnovnim i srednjim školama sa područja BPK Goražde, koje je dostavljeno reprezentativnim sindikatima i direktorima škola na razmatanje prije donošenja. Navedeno uputstvo se primjenju od drugog polugodišta 2020/2021.godine.  Uputstvo koje definiše ovu oblast egzistira preko 15 godina, u drugoj formi i u primjeni je do današnjeg dana. To je javni dokumnet koji mogu dobiti svi građani na uvid i objavljeno je u Službenim novinama BPK Goražde“-riječi su ministra Bešlije.

Prema njegovim riječima, prijem u radni odnos u školama je isključivo njihova nadležnost i ministarstvo ne učestvuje u tim aktivnostima.

Ovom prilikom kazao je da niko od njegovih bliskih srodnika nije primljen u radni odnos ni u jednu javnu ustanovu na području BPK Goražde, kako je spomenuto u navedenoj emisiji, te pozvao sve građane da svoje nedoumice, pitanja, navode, sugestije, primjedbe i sumnje upute pismenim ili usmenim putem ili po potrebi zakažu sastanak, jer cilj Ministarstva je javno i transparentno odgovoriti na sve upite vezane za rad ministra i ministarstva.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.