»»

"/>
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 89.redovnu sjednicu
Odobrena sredstva za isplatu studentskih stipendija
Datum: 04.06.2021.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 89.redovnoj sjednici odobrila je 50.540 KM za isplatu prve i druge rate, od ukupno sedam studentskih stipendija, studentima s područja BPK Goražde za studijsku 2020/2021.godinu. Riječ o prvoj isplati studentskih stipendija koja je uslijedila odmah nakon potpisivanja ugovora sa studentima. Uz usvajanje Izvještaja o radu Komisije za pregled i ocjenu zahtjeva za studentske stipendije redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2020/21. godinu, Vlada je dala saglasnost resornom ministarstvu za pokretanje postupka nabavke cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja BPK Goražde, kako bi se na vrijeme, do naredne školske godine, okončale sve potrebne procedure.

Na sjednici su razmatrani i usvojeni zaključci Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a u vezi aktuelne epidemiološke situacije  na području našeg kantona. Uz ove zaključke, Vlada je saglasna i sa naredbama i preporukama koje je Vlada Federacije usvojila  na jučerašnjoj sjednici, s rokom važenja od 14 dana.

U skladu s povoljnom epidemiološkom situacijom na području našeg kantona, sa trenutno 7 oboljelih od korona virusa, odlučeno je da se neće ići sa restriktivnijim mjerama u odnosu na federalne mjere. Prema njima, dozvoljen je rad ugostiteljskih objekata u skladu sa registrovanom djelatnošću, uz obavezno poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, dok je broj ljudi koji se mogu okupljati u zatvorenom prostoru povećan na 50, a na otvorenom na 100 osoba. Novina je i da je dozvoljeno održavanje profesionalnih sportskih natjecanja na otvorenom uz prisustvo gledalaca, uz uslove korištenja do 30 posto kapaciteta stadiona, a ne više od 500 osoba po tribini, kao i obavezno nošenje zaštitnih maski .

Vlada je takođe informisana  i sa realizacijom vakcinancije stanovništva koje se odvija u skladu sa usvojenim Operativnim planom vakcinacija protiv COVID-19 na području BPK i koje će se prema zaključku Kriznog štaba nastaviti po istom, u skladu sa mogućnostima, kapacitetima i količini dobijenih vakcina.

Vlada je još jednom pozvala građane našeg kantona da se pridržavaju svih epidemioloških mjera kako bi se održala ova povoljna epidemiološka situacija i broj oboljelih sveo na nulu.

Nakon razmatranja Informacije Ministarstva finansija o stanju u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je s ciljem njegove likvidnosti naložila svim budžetskim korisnicima da maksimalno racionaliziraju troškove te da u okviru svojih budžeta utvrde prioritete izvršavanja u narednom periodu, na način da se realiziraju samo obaveze utvrđene posebnim zakonskim propisima i već potpisanim ugovorima. Budžetskim korisnicima, do eventualne doznake sredstava iz budžeta Federacije BiH, naloženo je takođe da izbjegavaju stvaranje novih obaveza, s posebnim akcentom da ne stvaraju obaveze iznad sredstava odobrenih operativnim planovima te da odgode realizaciju transfera i nabavki koji nisu utvrđene posebnim zakonskim propisima, izuzev iz namjenskih doniranih sredstava.

U nastavku sjednice, Vlada dala saglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta JU Dom za stara i iznemogla lica“, u kojem je racionalizacijom poslova i smanjenjem troškova broj uposlenih sa 28 smanjen na 19 izvršilaca.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je  imenovala osobe za provedbu projekta „ Daljnja podrška upravljanju javnim finansijama u BiH“ koji finansira Evropska unija a provodi konzorcij pod vođstvom kompanije DAI/HUMAN DINAMYCS, pod nazdzorom Delegacije EU u BiH. Projekt se odnosi na uvođenje programskog budžetiranja-novom pristupu planiranja i izrade budžeta na svim nivoima vlasti.

Vlada je upoznata sa pozivom za učešće na Javnoj raspravi Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o nacrtu Programa za unaprjeđenje vodnih usluga, kao i sa odgovorima na poslanička i vijećnička pitanja.

Usvojen je takođe „Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2021. godinu“ Ministarstva za privredu u iznosu od 250.000 KM.

Na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila  novčana sredstva na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mart i april ove godine, te 2000 KM za sufinansiranje obilježavanja XXVII Memorijalnog turnira „ Meho Drljević-Dedo i saborci“.

Vlada će sa 2000 KM, koji su danas odobreni Udruženju penzionera Grada Goražda, učestvovati u sufinansiranju nabavke terapije za oboljele penzionere od CODID-19 , a sa 3000 KM, odobrenih u budžetu Ministarstva obrazovanja, podržati Atletski klub Goražde u organizaciji Međunarodne trke prijateljstva „Goražde 2021.“

Do kraja sjednice, a u skladu sa zaključkom Skupštine, Vlada je razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila izvještaje o radu JU „ Centar za socijalni rad BPK-a Goražde“, Kantonalnog pravobranilaštva, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa, Agencije za privatizaciju i Službe za odnose s javnošću  BPK za 2020.godinu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.