»»

"/>
JU Osnovna muzička škola „Avdo Smailović“

JU Osnovna muzička škola „Avdo Smailović“ Goražde
Adresa: Seada Sofovića Sofe bb
Direktor: Muhidin Obuća
Sekretar: Dženana Gušo
Tel./fax: 038/ 22 24 22
e-mail: muzicka.gorazde@gmail.com

muzicka-skola-151209-front.jpg

Osnovna muzička škola „Avdo Smailović“ osnovana je Odlukom Općine Goražde 1976. godine. Tada je rad počela sa dva razreda. U pripremama za otvaranje ove škole učestvovao je i profesor Avdo Smailović, po kojem je škola dobila ime. U prvoj školskoj godini 1976/77, škola je nudila svojim polaznicima izbor između tri instrumenta-klavira, harmonike i gitare. Kroz ovu školu su prošli mnogi učenici, a neki od njih su danas veoma uspješni muzičari.

Školu pohađaju djeca uzrasta od 8 do 15 godina. Osnovni muzički odgoj i obrazovanje stiče se u ovoj ustanovi u trajanju od 6 godina/razreda, uz prethodno završen jedan razred pripremnog odjeljenja. U toku nastavne nedjelje učenici Osnovne muzičke škole mogu imati najviše 6 časova redovne nastave svih oblika.

Nastava u Osnovnoj muzičkoj školi „Avdo Smailović“ Goražde izvodi se kao individualna /glavni predmet-instrument, grupna /solfeggio sa teorijom/ i kolektivna /skupno muziciranje-hor, orkestar i kamerni sastavi/. Individualnu nastavu sačinjava nastava glavnog predmeta – instrumenta, klavir, harmonika, gitara i flauta. Svaki učenik od prvog do šestog razreda obavezan je prisustvovati nastavi ovog predmeta dva časa sedmično.

U ostale oblike neposrednog nastavnog rada škole ubraja se grupna i kolektivna nastava. Grupna nastava je nastava solfeggia, a kolektivna nastava skupnog muziciranja-kamerni sastavi, orkestar i hor.

Zahvaljujući realizaciji projekta „Formiranje Školske nototeke“ finansiranog od strane CES ureda Sarajevo, nastava se od školske 2006/2007. godine odvija po najsavremenijoj stručnoj literaturi i nastavnim udžbenicima za učenike osnovnih muzičkih škola, što je znatno unaprijedilo rad i kvalitet nastave.

Nastavni proces u JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde izvodi se u vlastitim prostorijama. Učenici ove škole postizali su značajne rezultate na kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima, u raznim kategorijama i disciplinama, a 2004. godine Osnovnoj muzičkoj školi „Avdo Smailović“ bila je dodijeljena uloga organizatora sedmog Federalnog takmičenja.

Škola redovno učestvuje i na Internacionaolnom festivalu prijateljstva u Goraždu.

Osnovno muzičko obrazovanje u ovoj ustanovi cjelokupnim odgojno-obrazovnim aktivnostima, programskim sadržajima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, razvija sposobnosti i interesovanje učenika za muzičku umjetnost i omogućava sistematsko sticanje teoretskih i praktičnih znanja iz ove umjetnosti.

Ciljevi osnovnog muzičkog odgoja i obrazovanja su podsticanje i razvoj interesovanja, sklonosti i sposobnosti učenika za bavljenje muzikom, kao i usmjeravanje najsposobnijih za nastavak obrazovanja u srednjoj muzičkoj školi.

Zadaci osnovnog muzičkog odgoja i obrazovanja su :
– da sistematski upoznaje učenike sa osnovnim zakonitostima razvoja muzičke umjetnosti,
– da osposobi učenike za muzičko izražavanje glasom i instrumentom,
– da doprinosi razvoju estetske kulture i podizanju nivoa opće lične kulture učenika,
– da razvija pozitivan stav prema raznim oblicima estetskog stvaralaštva i potrebe za
učešćem u javnom i kulturnom životu sredine,
– da upoznavanjem vrijednih sadržaja domaćih autora i narodnog stvaralaštva razvija
osjećanje ljubavi i privrženosti svojoj domovini, kao i svijesti o značaju i potrebi zaštite
kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

 

Pjesme – download

Track 01 – Snivaj Goražde (desno dugme -> “Save target as” ili “Save link as”)
izvodi: Hor „Fortuna“- sastavljen od bivših učenica OMŠ „Avdo Smailović“, tekst: S. Klisura, muzika: M.Obarčanin

Track 02: Goražde, moj zavičaj (desno dugme -> “Save target as” ili “Save link as”)
izvode: Berina i Edina Raščić, tekst i muzika učenici – OMŠ „Avdo Smailović“

Track 03: Goraždanska dječica (desno dugme -> “Save target as” ili “Save link as”)
izvodi: Hor OMŠ „Avdo Smailović“, (P. Dragojević, Đ.Jusić, Đ. Jusić)

Track 04: Sunčana škola- Himna OMŠ (desno dugme -> “Save target as” ili “Save link as”)
izvodi: Anisa Parganlija, tekst S.Klisura, muzika:B.Vehabović, aranžman: A. Mušanović)


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.