»»

"/>
JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“

JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde
Direktor: Jasmina Djana
Sekretar: Sabaheta Kanlić
Adresa: Omladinska 1
Tel./fax: 038/ 240-750; 240-751
E-mail: juosffb@bih.net.ba

os-fahrudin-fahro-bascelija_resize.JPG

Osnovna škola „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde sagrađena je 1952. godine. Novi dio škole je dograđen 1992. godine. Škola je do danas tri puta mijenjala svoj naziv. Do 1993. godine zvala se OŠ „Maksim Gorki“, po slavnom ruskom piscu. U toku rata od 1993. do 1996. godine nosila je naziv Prva osnovna škola, da bi od 1996. godine ponijela ime znamenitog Goraždanina Fahrudina Fahra Baščelije, profesora matematike i jednog od prvih direktora ove škole.

Fahrudin Fahro Baščelija rođen je 20. 11. 1908. godine u Goraždu. Prirodno-matematički fakultet završio je u Beogradu 1934. godine. Od tada počinje njegova uspješna profesorska karijera. Postavljen je za suplementa državne muške gimnazije u Skoplju 1934., zatim premješten u Bitolj 1936. godine. Godinu dana kasnije je vraćen u Skoplje, gdje je nastavio rad kao profesor u Velikoj medresi. Fahrudin Fahro Baščelija za svog života radio je i u Nišu, Sarajevu, Varešu i Trebinju. Izuzetnim naporom i zalaganjem osnovao je prvu Realnu gimnaziju u Goraždu 1945. godine, čiji je bio direktor i profesor. Poslije toga je bio i direktor Elektro-mašinskog centra u Tuzli, i na kraju, sve do svoje smrti, šef katedre za grupu matematika i fizika na Pedagoškoj akademiji. Pratio je intenzivni naučni rad na polju matematike, a matematičkim istraživanjem se bavio još kao student. Objavio je više naučnih radova i za svoj neumorni i plodni rad je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva i Ordenom zasluga za narod sa srebrnim vijencem. Umro je u Sarajevu 10. jula 1972. godine, a sahranjen u Goraždu ispred Sinan-begove džamije, gdje su mu, u znak zahvalnosti, njegovi učenici podigli spomen.
Profesor Baščelija bio je izuzetno cijenjen i poštovan svuda gdje je živio i radio, a pogotovo u njegovom rodnom gradu i čitavom Podrinju, kome je poklonio svoje najbolje godine.
U teritorijalnom smislu, školsko područje obuhvata desnu stranu rijeke Drine i lijevu stranu od Lastavica do mosta „Alije Izetbegovića“. Škola ima status javne ustanove i u njoj se odgajaju i obrazuju učenici osnovnoškolske dobi od 6 do 16 godina, uključujući i djecu sa poteškoćama u razvoju. Osnivač škole je Vlada BPK-a Goražde. Za učenike sa rubnih dijelova školskog područja obezbijeđen je autobuski prijevoz, dok je za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama obezbijeđen prijevoz školskim minibusom.

Kao i mnoge druge, i ova škola je u ratu djelimično stradala. Zahvaljujući donaciji Svjetske banke za obnovu i razvoj 1996/97. godine školska zgrada je renovirana i opremljena, tako da je sada potpuno u funkciji.

Škola posjeduje otvoreni i zatvoreni školski prostor. Otvoreni školski prostor čini školsko dvorište i školski ogledni voćnjak.

Zatvoreni školski prostor čini zgrada koja u svom sastavu ima fiskulturnu salu, 10 učionica, 13 kabineta, biblioteku, prostor za specijalno odjeljenje, zbornicu za nastavnike, te prostorije za administrativno i tehničko osoblje.

Školski namještaj zadovoljava svojom količinom, ali ne i kvalitetom. Škola nije u potpunosti opremljena neophodnom opremom za nastavu i učilima. Predmetna nastava se izvodi u kabinetima. Sanacijom i opremanjem fiskulturne sale stvoreni su preduslovi za kvalitetno izvođenje nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Osim redovne nastave i odgojnog rada sa učenicima, u toku školske godine organizovani su i realizovani časovi sekcija i grupa slobodnih aktivnosti, s ciljem produbljivanja takmičarskog duha i osjećaja vrijednosti i pripadanja ovoj društvenoj zajednici.
Bogatom ponudom izvannastavnih aktivnosti ova škola omogućava učeniku da i izvan nastave iskaže svoju kreativnost, svoje interese, nadarenosti i sposobnosti. Rezultat rada vannastavnih aktivnosti iskazan je kroz plasman na takmičenjima predstavnika škole.

Škola redovno priprema javne i kulturne manifestacije koje se odvijaju prema ustanovljenom Planu manifestacija, a u okviru rada sekcija slobodnih aktivnosti i grupa javne i kulturne djelatnosti. Svaka od dosadašnjih manifestacija je obilježena prigodnom informacijom ili posebnim programom.

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.