»»

"/>
U parlamentarnu proceduru upućen nacrt Zakona o sprječavanju nereda na sportskim terenima

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nedavno je usvojila i u parlamentarnu proceduru uputila nacrt Zakona o sprječavanju nereda na sportskim terenima.

Kako ističe ministrica Alma Delizaimović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde već duže vrijeme imalo je pripremljene materijale, ali se čekalo na donošenje ovih zakona na državnom i federalnom nivou koji, iako je postojala potreba za njihovim donošenjem, još nikada nisu usvojeni. Resorno kantonalno ministarstvo pokrenulo je, stoga, proceduru donošenja Zakona o sprječavanju nereda na sportskim terenima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a kad se sličan zakon donese i na višim nivoima vlasti, odredbe kantonalnog zakona, ističe ministrica Delizaimović, biće usklađene sa federalnim i državnim zakonima.

„ To nije nikakav veliki zakon, on čak ima dvadeset i nešto stranica i nema neki veliki broj članova, ali je zakon koji tretira jednu oblast koja je od bitne važnosti, pogotovo za one kantone koji se susreću sa ovim problemima . U ovom zakonu se definiše jasno saradnja između klubova, policijskih uprava i tačno je definisano šta treba da uradi organizator sportske priredbe, šta to gostujuća ekipa treba da uradi, kako da se ponašaju navijači, šta se dešava ako se desi incident, kako pripremiti plan evakuacije svih onih koji su na toj sportskoj priredbi. Izvršena je i kategorizacija sportskih priredbi koje se proglašavaju od nekog posebnog rizika, većeg ili manjeg, i druge slične odredbe koje su regulisane ovim propisom“- riječi su ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alme Delizaimović.

Nakon što prođe skupštinsku proceduru i javne rasprave koje bi trebale doprinjeti njegovom kvalitetu,  kantonalni Zakon o sprječavanju nereda na sportskim terenima trebao bi biti usvojen u prvom kvartalu slijedeće godine. Njegovim provođenjem, na bolji i kvalitetniji način regulisaće se  priprema i održavanje sportskih priredbi, te spriječiti neredi i nesportsko ponašanje na sportskim terenima, kojih je u našem kantonu, za razliku od drugih kantona, na svu sreću, do sada bilo malo ili skoro nikako.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.