»»

"/>

Na posljednjoj sjednici  Vlade BPK- a Goražde usvojen je zaključak kojim se zadužuju  rukovodioci  kantonalnih  ministarstava, kantonalnih organa uprave, nosioci izvršne vlasti , rukovodioci u kantonalnim upravnim organizacijama, javnim ustanovama, zavodima, direkcijama čiji je osnivač Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ili se finansiraju  iz Budžeta  BPK- Goražde i javnim preduzećima i privrednim društvima u većinskom vlasničkom kapitalom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrše provjeru diploma o stečenoj stručnoj spremi svih svojih zaposlenika.

„Ovim zaključkom već smo počeli sa tom aktivnošću i možemo očekivati u što kraćem periodu da ćemo dobiti registar svih uposlenika sa diplomama. Provjeravamo vjerodostojnost diploma i svaki rukovodilac službe koji bude sumnjao u svog uposlenika, može izvršiti provjeru njegove diplome“ izjavio je ministar Arman Bešlija.

Rukovodioci su dužni izvršiti provjeru vjerodostojnosti diploma u skladu sa Uputstvom za provjeru diploma u Institucijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koje je donijelo Tijelo za sprečavanje i borbu protiv korupcije Vlade BPK-a Gorazde od 04.02.2020.godine.

„Rukovodioci službi imaju rok od mjesec dana da provedu ovu provjeru i pošalju diplome na provjeru ustanovama, a sada sve zavisi od ustanova, do univerziteta kojim će intezitetom provjeriti i poslati nazad informacije. Po zakonu, ako ste primljeni na konkurs po određenoj spremi, ako se ustanovi da diploma o toj stručnoj spremi nije vjerodostojna, naravno, da će ta osoba ostati bez posla „,istakao je ministar Bešlija.

Izještaje o  provedenim aktivnostima, spiskove zaposlenika kojima je ili eventualno nije utvrđena vjerodostojnost diploma te kopije  odgovarajućih obrazovnih ustanova koje su izdale diplome zaposlenika, rukovodioci su dužni dostaviti Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde sačinit će integralni izještaj, te upoznati članove Vlade Bosanko-podrinjskog kantona Goražde o rezultatima provjere diploma.

Odgojno-obrazovne ustanove s područja  BPK-a Goražde neće vršiti naplatu usluga provjere diploma po zahtjevima institucija BPK-a Goražde.

Ministar Arman Bešlija ističe kako će cijeli proces provjere diploma biti javan i legalan i u skladu sa zakonom.

„ Od ovog procesa se očekuje transparetnost cijelog sistema, da se uđe u samu suštinu toga  i ne smije se dozvoliti da se u sistem uvuku ljudi koji su stekli diplome ili kupili diplome na neki ilegalan način, jer  samim tim cijeli obrazovni sistem minimiziraju”, kazao je resorni ministar, uz zaključak da je ovo dobra incijativa te da se nada da će biti uspješna, kao i to  da će se što manje naći ilegalnih, krivotvorenih diploma.

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.