»»

"/>
K O N K U R S za odabir i imenovanje direktora Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d.o.o. Goražde

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim poduzećima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05 i 81/08), člana 50. Zakona o Javnom preduzeću Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 7/02 i 8/09), a u skladu sa članom 25. Statuta Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde, na četvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 20.06.2013. godine, r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

 za odabir i imenovanje direktora Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d.o.o. Goražde

I

 Opis pozicije:

rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja JP RTV BPK Goražde i odgovara za zakonitost  poslovanja;

– izvještava Nadzorni odbora JP RTV BPK Goražde na njegov zahtjev;

– provodi Statut, Etički kodeks i druga akta JP RTV BPK Goražde;

– imenuje i razrješava urednika televizije i urednika radija;

– osigurava provođenje propisa za postupak javnih nabavki,

– vrši izradu i odgovorna ja za provedbu planova poslovanja;

– priprema i podnosi Skupština Društva godišnje i periodične planove i izvještaje poslovanja kao i godišnje i periodične planove finansijskog  poslovanja;

– priprema prijedlog o raspodjeli profita ili pokrivanju gubitka;

– osigurava neophodne tehničke i materijalne pretpostavke za provedbu programskih sadržaja;

– utiče na vrstu i obim programskih sadržaja isključivo sa finansijskog aspekta;

– vrši druge aktivnosti neophodne za nesmetano poslovanje JP RTV BPK Goražde u skladu sa zakonom Statutom JP RTV BPK Goražde.

II

Odabir i imenovanje direktora izvršit će Nadzorni odbor JP RTV BPK Goražde većinom glasova članova Nadzornog odbora na osnovu provedenog javnog konkursa uz predhodnu saglasnost Vlade Kantona .

III

Imenovanje direktora JP RTV BPK Goražde d.o.o.  uz predhodnu saglasnost Vlade Kantona se vrši na razdoblje od četiri 4 /četiri/ godine.

IV

Uvjeti

Kandidat je dužan ispunjavati slijedeće uvjete:

a)            Opći uvjeti:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 70 godina na dan imenovanja,
 3. da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,
 4. da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti koja je nespojiva sa dužnosti u upravi društva, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 6. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje u nadležnosti dužnosti uprave-direktora,
 7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršenih funkcija u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ,
 8. da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH,
 9. da nije na bilo koji način povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes ( dokaz : ovjerena izjava kandidata),

b)            Posebni uvjeti:

– da posjeduje visoku stručnu spremu društvenog smjera VII stepen, ili visoko obrazovanje I, II i III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,

– da ima najmanje 5 /pet/ godine radnog iskustva na rukvodećim radnim mjestima kao i provjerene organizacijske sposobnosti,

– organizacijske sposobnosti i stručna znanja iz djelatnosti preduzeća i upućenost u sadržaj i način rada tijela upravljanja privrednih društava ( provjerit će se putem intervjua),

– da ponudi plan i program rada za mandatno razdoblje na koje se imenuje.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir:

– sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa preduzeća,

– sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti  direktora,

– izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka,

– komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

– znanje i sposobnost izrade poslovnih planova i izvještaja, poznavanje ukupnog   zakonodavstva na području djelovanja društva,

– sposobnost upravljanja financijama i ljudskim resursima,

– ostvareni rezultati tokom dosadašnjeg rada,

– posebna stručna znanja i kvalifikacije.

V

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

VI

Prijave kandidata treba da sadrže (original ili ovjerena kopija):

 1. kraća biografija, sa adresom i brojem telefona
 2. fakultetska diploma
 3. uvjerenje o državljanstvu (novi obrazac uvjerenja)
 4. izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac izvoda)
 5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) izdato od MUP-a
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca) izdato od Općinskog i Kantonalong suda,
 7. dokaz za tačke 3,4,5,6 – uvjerenje od suda ne starije od 3 mjeseca
 8. dokaz za tačke 7,8,9 – potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa
 9. plan i program rada za mandatno razdoblje na koje se imenuje

VII

Javni konkurs će se objaviti u u sredstvima javnog informisanja Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d.o.o. Goražde, web stranici  Vlade BPK Goražde, web stranici JP RTV BPK Goražde www.rtvbpk.com i dnevnom listu Dnevni avaz . Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja 24.6.2013. godine.

VIII

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu  NADZORNI ODBOR JP «RTV BPK Goražde» d.o.o. Goražde, ulica Zaima Imamovića br.2, sa naznakom

«PRIJAVA NA  K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA DIREKTORA JP «RTV BPK GORAŽDE» d.o.o. GORAŽDE – NE OTVARAJ»

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od tri (3) dana od zatvaranja neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

Nadzorni odbor JP  RTV BBPK

                Goražde                                                   PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Broj:       225/13                                                                                   __________________________________

Goražde, 21.juni 2013.godine                                                                  Belma  Šošo

 

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.