»»

"/>
Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje vrtić ”Sunce’

JU za predškolski odgoj i obrazovanje vrtić ”Sunce’
Adresa: Maršala Tita 6
Direktor: Elma Bučo
Tel/fax: 038/ 22 14 71
https://www.facebook.com/

djeciji-vrtic-sunce_resize.JPG

JU za predškolski odgoj i obrazovanje vrtić ”Sunce” zvanično je počeo sa radom  25.11.1975. godine. Kroz svoj dugogodišnji rad je iznjedrio veliki broj učenika, koji su svoje dalje obrazovanje nastavili kroz osnovne i srednje škole kao i fakultete.

Osnivač ove javne ustanove je Općina Goražde. Objekat je namjenski sagrađen 1975. godine, a površina objekta iznosi 680 m². U svom sastavu ima četiri radne sobe, prijemnu sobu, trepezariju, četiri kupatila, kuhinju, medicinsku i izolacionu sobu, kao i kancelarijski prostor. Radno vrijeme je od 6.30 do 16.30 h. Kapacitet vrtića je 100 mjesta, koji su podijeljeni u tri odgojne grupe: mlađa, srednja i starija grupa. U sklopu starije grupe je i produženi boravak.

Upis novih polaznika traje tokom cijele godine.

Odgojno-obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta provodi se kroz 6 osnovnih odgojno obrazovnih oblasti i to:

– Razvoj govora
– Savladavanje osnovnih matematičkih pojmova
– Upoznavanje okoline
– Tjelesni i zdravstveni odgoj
– Muzički odgoj
– Likovni odgoj

U obdaništu je zastupljeno je i tematsko planiranje koje pruža veliki broj mogućnosti za promjene, novim spoznajama i istraživanjima. Tematsko planiranje zasnovano je na dječijim interesovanjima, a to osigurava motivaciju i uspjeh u učenju.

Iz mjesečnih tema odgajatelji realizuju podteme za svaku sedmicu i dnevne teme u zavisnosti od interesovanja i uzrasta djece. Posebna pažnja se poklanja kulturno- javnoj djelatnosti ustanove jer se na taj način ustanova afirmiše i otvara prema sredini u kojoj djeluje.

U toku godine planira se koje će se priredbe obilježavati javno, a koje interno. Na prigodan način obilježavaju se i svi vjerski i državni praznici. Svake godine ovo obdanište učestvuje na otvaranju Internacionalnog festivala prijateljstva. U sklopu Festivala djeca učestvuju u likovnim i muzičkim radionicama za djecu iz vrtića i djecu koja ne idu u vrtić.

Saradnja sa roditeljima se provodi kroz individualni i grupni rad. Roditelji su potpuno informisani o onome što se radi u vrtiću. Kad je riječ o grupnoj saradnji kroz roditeljske sastanke i putem predavanja odgajatelji educiraju roditelje putem stručnih-pedagoških tema o aktuelnoj problematici za odgovarajuću uzrasnu grupu.

Posebna pažnja se posvećuje zdravstvenoj zaštiti i ishrani djece (redovno se provodi ljekarski pregled, dezinfekcija prostorija i sanitarni pregled uposlenih). U cilju očuvanja i zaštite dječijeg zdravlja, kao i poboljšanja kvalitete usluga, u ovoj ustanovi je u julu 2009. godine realizovan projekat renoviranja i opremanja kuhinje. Projekat je realizovan zahvaljujući gospodinu Joachimu Wolffu iz Wupertala (Njemačka), koji je donirao sredstva za opremu i obezbijedio izvođača radova na adaptaciji kuhinje. Ukupna vrijednost opreme i zamjene vodovodnih, elektro instalacija, podne i zidne keramike iznosila je 30.000,00 KM.
Stručno vijeće odgajatelja ima ulogu da prati, vrijednuje i predlaže mjere za unaprijeđenje odgojno-obrazovnog rada.

Stručno usavršavanje uposlenih je jedan od prioriteta u ovoj ustanovi. Svake godine uposleni učestvuju na seminaru koje organizuje Društvo zaposlenika predškolskih ustanova FBiH na kojem eminentni predavači iz oblasti predškolskog odgoja izlažu stručne teme.

Osim ove vrste edukacije, odgajatelji obavljaju ogledne časove kojima prisustvuju ostali odgajatelji i direktor.

Od 2001. godine obdanište „Sunce“ sarađuje sa vrtićima u Metmanu (Njemačka). Bez njihove podrške,  kao i podrške Grada Goražde, BPK Goražde, i kompanija Prevent Goražde i EMKA BOSNIA, rad ove ustanove bio bi znatno teži.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.