»»

"/>
JU OŠ „Prača”

JU OŠ “PRAČA” 
Adresa: Trg Kemala Keme Hrve 1
Direktor: Ajla Subašić
Sekretar: Dika Halilović
Tel./fax: 038/ 79 91 04
e-mail: juospraca@bih.net.ba

Javna ustanova Osnovna škola „ Prača“ Prača se nalazi na području Općine Pale FBiH i u sastavu je BPK – a Goražde. Njeno školsko područje obuhvata mjesne zajednice Hrenovica i Prača. To je matična – centralna škola te nema područnih škola.

Važno je istaknuti značajne datume u historiji Škole:

– davne 1957. godine – škola je počela sa radom,
– 1993. godine, nakon prekida od jedne godine, škola počinje sa radom u ratnim uslovima u područnoj školi na Barama,
– mart 1995. godine – školska zgrada u Prači je spaljena,
– decembar 1996. godine, škola je obnovljena – nastava započinje u obnovljenoj školskoj zgradi u Prači
– 2008.godine – škola dobija novo ime koje i sada nosi.
– 13.maj – Dan škole.

Cjelokupni odgojno – obrazovni proces se odvija u centralnoj školskoj zgradi i njenim pratećim objektima za ukupno 69 učenika, raspoređenih u sedam odjeljenja od I do IX razreda.U razrednoj nastavi su zastupljena dva kombinovana odjeljenja koja čine učenici I i IV razreda, te III i V razreda. Od ukupno 69 učenika, njih 41 koristi usluge prijevoza, jer dolaze iz mjesta udaljenih više od 3 km.

Menadžment škole čine mr.sc.Ajla Subašić – direktorica Škole i Dika Halilović – sekretar škole. Nastavu izvodi ukupno 15 nastavnika razredne i predmetne nastave. U školi djeluje 11 sekcija kroz koje učenici razvijaju svoju kreativnost i vještine. Kroz časove dodatne nastave se učenici pripremaju za Kantonalna takmičenja i ostale smotre i manifestacije. Učenici od III do IX razreda, pored maternjeg jezika, izučavaju engleski jezik, kao prvi strani jeziki, dok učenici od VI do IX razreda izučavaju njemački jezik, kao drugi strani jezik.

Kolektiv OŠ Prača

Škola ima kontinuiranu saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje i Pedagoškim zavodom BPK  Goražde, Općinom Pale FBiH, OSCE – om i World Vision – om.

Obzirom na relativno mali broj učenika školski prostor naše Škole može se smatrati optimalnim i kao takav je prilagođen uzrastu učenika i njihovim potrebama. Unutar škole nalazi se osam učionica, kabinet za informatiku, kabinet za biologiju i hemiju, kabinet za tehničku kulturu, školska kuhinja, prostorija za potrebe pedagoga, biblioteka sa čitaonicom, zbornica, dvije kancelarije, kao i dvije pomoćne prostorije. Pored navedenog u zgradi se  nalaze mokri čvorovi za učenike i nastavnike, te portirnica za pomoćno osoblje. Uz samu školsku zgradu smještena je fiskulturna dvorana sa 500 sjedišta za gledaoce, prostor koji se namjenski koristi za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, duple svlačionice, mokri čvorovi sa duplim kupatililma, kotlovnica i prostorija za ogrjev. U dvorištu Škole nalaze se dva asfaltirana igrališta koja se također koriste za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja i drugih vannastavnih i sportskih aktivnosti, kao i drugih manifestacija.

  • MISIJA ŠKOLE: JU OŠ „PRAČA“ Prača je škola sa tradicijom, ugledom i kvalitetnim stručnim kadrom, prvenstveno usmjerena na odgoj i obrazovanje svakog djeteta bez obzira na nacionalne, kulturne, vjerske, spolne, socijalne i druge pripadnosti i razlike. Spremni smo za inovacije i svaki oblik saradnje sa ljudima dobre volje i namjere. Škola koja podržava svaki oblik različitosti i u kojoj inkluzija prožima nastavne planove i programe. Odgojno – obrazovna ustanova u kojoj nastavno i nenastavno osoblje identificira materijalne resurse, resurse u sebi i svojim kolegama, učenicima, roditeljima i u članovima lokalne zajednice, a koje mogu mobilizirati i iskoristiti za podršku učenju i učešću.

VIZIJA ŠKOLE: Snaga škole se ogleda u zajedničkoj izgradnji demokratskih odnosa u školi te unapređivanju saradnje unutar škole ali i škole u lokalnoj zajednici, jer je škola značajan faktor razvoja sredine.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.